TRANG CHỦ    |     HỎI - ĐÁP    |     TÌM KIẾM    |    VĂN BẢN    |    

                             Tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế vì an sinh xã hội, vì hạnh phúc mọi người - Là chỗ dựa vững chắc của người lao động.
 

 

T HỖ TRỢ PHẦN MỀM KÊ KHAI BHXH

 

STT

HỌ VÀ TÊN

ĐƠN VI CÔNG TÁC

CHỨC DANH

ĐIỆN THOẠI

I

BHXH TỈNH QUẢNG BÌNH

1

Nguyễn Văn Dũng

Trưởng phòng CNTT

Tổ trưởng

0232.3823722

0905.292.588

2

Nguyễn Ngọc Quang

P.Trưởng phòng Thu

Tổ phó

0232.3820752

0977.657.655

3

Đặng Ngọc Sơn

CV Phòng CNTT

Tổ viên

0232.3828592

01236.333.456

4

Đặng Mạnh Hùng

CV Phòng CNTT

Tổ viên

0232.3828592

0914.007.337

5

Lưu Thị Hồng Hoa

CV Phòng Thu

Tổ viên

0232.3820752

0965.551.777

6

Lê Ngọc Đức

CV Phòng Thu

Tổ viên

0232.3820752

0905.706.554

II

BHXH THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI

1

Phan Văn Hùng

PGĐPT BHXH TP. ĐH

Tổ trưởng

0232.3850885

0988.812.169

2

Nguyễn Ngọc Thuỳ

CV BHXH TP. ĐH

Phụ trách CNTT

01688512066

3

Lê Trung Hiếu

CV BHXH TP. ĐH

Phụ trách thu

0232.3823801

0973.007.575

4

Đặng Ngọc Tuân

CV BHXH TP. ĐH

Phụ trách thu

0232.3823801

0914.142.112

III

BHXH HUYỆN LỆ THUỶ

 

 

1

Đặng Ngọc Đại

PGĐ. BHXH huyện

Tổ trưởng

0982.882.011

2

Lê Minh Thành

CV BHXH huyện

Phụ trách thu

0982.983.177

3

Lê Duy Lực

CV BHXH huyện

Phụ trách CNTT

0942.819.123

IV

BHXH HUYỆN QUẢNG NINH

1

Nguyễn Tiến Sỹ

PGĐ. BHXH huyện

Tổ trưởng

0232.3914514

0974.192.877

2

Hà Thị Vân Anh

CV BHXH huyện

Phụ trách thu

0232.3872113

0942.261.587

3

Trần Thị Kim Huệ

CV BHXH huyện

Phụ trách CNTT

0523.872.113

0935.966.716

V

BHXH HUYỆN BỐ TRẠCH 

 

1

Đoàn Xuân Lương

PGĐ. BHXH huyện

Tổ trưởng

0232.3862338

0905.042.322

2

Nguyễn Vũ Linh

CV BHXH huyện

Phụ trách thu

0232.3610434

0988.022.246

3

Phan Thị Ngọc Tú

CV BHXH huyện

Phụ trách CNTT

0232.3610434

0912.977.577

VI

BHXH THỊ XÃ BA ĐỒN 

 

1

Đoàn Văn Trung

PGĐPT BHXH Thị xã

Tổ trưởng

0232.3513386

0935.084.789

2

Hoàng Thị Minh Huệ

CV BHXH Thị xã

Phụ trách thu

0232.3513.387

01292757725

3

Lê Chiêu San

Cán sự - BHXH Thị xã

Phụ trách CNTT

0232.3513387

0918.916.315

VII

BHXH HUYỆN QUẢNG TRẠCH 

 

1

Bùi Minh Hải

PGĐ. BHXH huyện

Tổ trưởng

0232.3512620

0913.849.318

2

Huỳnh Nam Phong

Cán sự- BHXH huyện

Phụ trách thu

0232.3512620

0935.195.556

3

Đậu Minh Tuấn

Cán sự - BHXH huyện

Phụ trách CNTT

0232.3512620

0913.231.246

VIII

BHXH HUYỆN TUYÊN HOÁ 

 

1

Cao Ngọc Toàn

PGĐ. BHXH huyện

Tổ trưởng

0232.3683282

0916.650.016

2

Hồ Quý Hữu

CV BHXH huyện

Phụ trách thu

0232.3684053

0905.092.919

3

Nguyễn Ngọc Miên

CV BHXH huyện

Phụ trách CNTT

0232.3683226

0905.092.919

IX

BHXH HUYÊN MINH HOÁ  

 

1

Cao Văn Tình

PGĐ. BHXH huyện

Tổ trưởng

0232.3572256

0982.573.471

2

Đặng Thị Phương Loan

CV BHXH huyện

Phụ trách thu

0232.3572256

0975.243.018

3

Lê Xuân Dũng

CV BHXH huyện

Phụ trách CNTT

0232.3572256

0918.916.945