Trang chủ

                             Tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế vì an sinh xã hội, vì hạnh phúc mọi người - Là chỗ dựa vững chắc của người lao động.
 

 

DANH SÁCH ĐƯỜNG DÂY NÓNG

HỖ TRỢ SỬ DỤNG PHẦN MỀM KÊ KHAI BHXH

 

 

STT

HỌ VÀ TÊN

ĐƠN VI CÔNG TÁC

CHỨC DANH

ĐIỆN THOẠI

I

BHXH TỈNH QUẢNG BÌNH

1

Nguyễn Văn Dũng

Trưởng phòng CNTT

Tổ trưởng

0232.3823722

0905.292.588

2

Nguyễn Ngọc Quang

P.Trưởng phòng Thu

Tổ phó

0232.3820752

0977.657.655

3

Đặng Ngọc Sơn

CV Phòng CNTT

Tổ viên

0232.3828592

01236.333.456

4

Đặng Mạnh Hùng

CV Phòng CNTT

Tổ viên

0232.3828592

0914.007.337

5

Lưu Thị Hồng Hoa

CV Phòng Thu

Tổ viên

0232.3820752

0965.551.777

6

Lê Ngọc Đức

CV Phòng Thu

Tổ viên

0232.3820752

0905.706.554

II

BHXH THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI

1

Phan Văn Hùng

PGĐPT BHXH TP. ĐH

Tổ trưởng

0232.3850885

0988.812.169

2

Nguyễn Ngọc Thuỳ

CV BHXH TP. ĐH

Phụ trách CNTT

01688512066

3

Lê Trung Hiếu

CV BHXH TP. ĐH

Phụ trách thu

0232.3823801

0973.007.575

4

Đặng Ngọc Tuân

CV BHXH TP. ĐH

Phụ trách thu

0232.3823801

0914.142.112

III

BHXH HUYỆN LỆ THUỶ

 

 

1

Đặng Ngọc Đại

PGĐ. BHXH huyện

Tổ trưởng

0982.882.011

2

Lê Minh Thành

CV BHXH huyện

Phụ trách thu

0982.983.177

3

Lê Duy Lực

CV BHXH huyện

Phụ trách CNTT

0942.819.123

IV

BHXH HUYỆN QUẢNG NINH

1

Nguyễn Tiến Sỹ

PGĐ. BHXH huyện

Tổ trưởng

0232.3914514

0974.192.877

2

Hà Thị Vân Anh

CV BHXH huyện

Phụ trách thu

0232.3872113

0942.261.587

3

Trần Thị Kim Huệ

CV BHXH huyện

Phụ trách CNTT

0523.872.113

0935.966.716

V

BHXH HUYỆN BỐ TRẠCH 

 

1

Đoàn Xuân Lương

PGĐ. BHXH huyện

Tổ trưởng

0232.3862338

0905.042.322

2

Nguyễn Vũ Linh

CV BHXH huyện

Phụ trách thu

0232.3610434

0988.022.246

3

Phan Thị Ngọc Tú

CV BHXH huyện

Phụ trách CNTT

0232.3610434

0912.977.577

VI

BHXH THỊ XÃ BA ĐỒN 

 

1

Đoàn Văn Trung

PGĐPT BHXH Thị xã

Tổ trưởng

0232.3513386

0935.084.789

2

Hoàng Thị Minh Huệ

CV BHXH Thị xã

Phụ trách thu

0232.3513.387

01292757725

3

Lê Chiêu San

Cán sự - BHXH Thị xã

Phụ trách CNTT

0232.3513387

0918.916.315

VII

BHXH HUYỆN QUẢNG TRẠCH 

 

1

Bùi Minh Hải

PGĐ. BHXH huyện

Tổ trưởng

0232.3512620

0913.849.318

2

Huỳnh Nam Phong

Cán sự- BHXH huyện

Phụ trách thu

0232.3512620

0935.195.556

3

Đậu Minh Tuấn

Cán sự - BHXH huyện

Phụ trách CNTT

0232.3512620

0913.231.246

VIII

BHXH HUYỆN TUYÊN HOÁ 

 

1

Cao Ngọc Toàn

PGĐ. BHXH huyện

Tổ trưởng

0232.3683282

0916.650.016

2

Hồ Quý Hữu

CV BHXH huyện

Phụ trách thu

0232.3684053

0905.092.919

3

Nguyễn Ngọc Miên

CV BHXH huyện

Phụ trách CNTT

0232.3683226

0905.092.919

IX

BHXH HUYÊN MINH HOÁ  

 

1

Cao Văn Tình

PGĐ. BHXH huyện

Tổ trưởng

0232.3572256

0982.573.471

2

Đặng Thị Phương Loan

CV BHXH huyện

Phụ trách thu

0232.3572256

0975.243.018

3

Lê Xuân Dũng

CV BHXH huyện

Phụ trách CNTT

0232.3572256

0918.916.945