TRANG CHỦ    |     HỎI - ĐÁP    |     TÌM KIẾM    |    VĂN BẢN    |    

                             Tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế vì an sinh xã hội, vì hạnh phúc mọi người - Là chỗ dựa vững chắc của người lao động.
 

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI - THƯ ĐIỆN TỬ CÔNG VỤ

- Tổng đài:     0232.3823937

- FAX:            0232.3821964

- Email: bhxh@quangbinh.vss.gov.vn

 

 

- Đường dây nóng:   0232.3813333

- Trực bảo vệ:           0232.3825414

- Website: bhxhquangbinh.vn   

 

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

HỘP THƯ ĐIỆN TỬ CÔNG VỤ

Cơ quan

Nội bộ

1. BAN GIÁM ĐỐC

01

Phạm Thanh Tùng

Giám đốc

3827357

       333

tungpt@quangbinh.vss.gov.vn

02

Nguyễn Mậu Tuyển

Phó Giám đốc

3831866

       111

tuyennm@quangbinh.vss.gov.vn

03

Phạm Văn Vẽ

Phó Giám đốc

3823723

       222

vepv@quangbinh.vss.gov.vn

04

Nguyễn Văn Dũng

Phó Giám đốc

3824798

555

dungnv@quangbinh.vss.gov.vn

2. VĂN PHÒNG

vanphong@quangbinh.vss.gov.vn

01

Đinh Thái Quang

Chánh văn phòng

3825761

       122

quangdt@quangbinh.vss.gov.vn

02

Nguyễn Thanh Tuấn

P. Chánh văn phòng

3813333

       123

tuannt@quangbinh.vss.gov.vn

03

Hoàng Thị Huy Hương

P. Chánh văn phòng

3820698

123

huonghth@quangbinh.vss.gov.vn

3. PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ

tccb@quangbinh.vss.gov.vn

01

Dương Thi Song Hương

Trưởng phòng

 

 

huongdts@quangbinh.vss.gov.vn

4. PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

khtc@quangbinh.vss.gov.vn

01

Nguyễn Thị Tố Quyên

Trưởng phòng

3820747

311

quyenntt@quangbinh.vss.gov.vn

02

Hà Thị Khánh Vân

P. Trưởng phòng

3820747

312

vanhtk@quangbinh.vss.gov.vn

03

Nguyễn Thị Hoan

P. Trưởng phòng

3820747

313

hoannt@quangbinh.vss.gov.vn

5. PHÒNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

cntt@quangbinh.vss.gov.vn

01

Đặng Ngọc Sơn

P. Trưởng phòng

3828592

421

sondn@quangbinh.vss.gov.vn

02

Lê Duy Lực

Chuyên viên

3828592

421

lucld@quangbinh.vss.gov.vn

03

Võ Ngọc Huy

Chuyên viên

3828592

421

huyvn@quangbinh.vss.gov.vn

04

Hồ Thị Thu Thủy

Chuyên viên

3828592

421

thuyhtt@quangbinh.vss.gov.vn

6. PHÒNG CHẾ ĐỘ BHXH

cdbhxh@quangbinh.vss.gov.vn

01

Lê Ngọc Toàn

Trưởng phòng

3820751

211

toanln@quangbinh.vss.gov.vn

02

Bùi Thị Nữ

P. Trưởng phòng

3826361

212

nubt@quangbinh.vss.gov.vn

03

Nguyễn Thị Bích Hường

P. Trưởng phòng

3826361

  212

huongntb@quangbinh.vss.gov.vn

7. PHÒNG KHAI THÁC & THU NỢ

kttn@quangbinh.vss.gov.vn

01

Nguyễn Minh Tuấn

Trưởng phòng

3851092

511

tuannm@quangbinh.vss.gov.vn

02

Lê Thanh Tiến

P. Trưởng phòng

3820752

  512

tienlt@quangbinh.vss.gov.vn

03

Trần Thị Thanh Hà

P. Trưởng phòng

3820752

  512

hattt@quangbinh.vss.gov.vn

8. PHÒNG QUẢN LÝ THU

qlt@quangbinh.vss.gov.vn

01

Nguyễn Hữu Quân

Trưởng phòng

3533399

  522

quannh@quangbinh.vss.gov.vn

02

Nguyễn Ngọc Long

P. Trưởng phòng

3856399

 

longnn@quangbinh.vss.gov.vn

9. PHÒNG CẤP SỔ, THẺ

phongcst@quangbinh.vss.gov.vn

01

Nguyễn Xuân Hạnh

Trưởng phòng

3822561

233

hanhnx@quangbinh.vss.gov.vn

02

Đoàn Thị Bích Hà

P. Trưởng phòng

3844605

231

hadtb@quangbinh.vss.gov.vn

03

Võ Thị Thanh Nhàn

P. Trưởng phòng

3844605

231

nhanvtt@quangbinh.vss.gov.vn

10. PHÒNG GIÁM ĐỊNH BHYT

gdbhyt@quangbinh.vss.gov.vn

01

Dương Viết Đạt

Trưởng phòng

3824802

 

datdv@quangbinh.vss.gov.vn

02

Nguyễn Quốc Tuấn

P. Trưởng phòng

3627878

        523

tuannq@quangbinh.vss.gov.vn

02

Nguyễn Quang Thuận

P. Trưởng phòng

3824802

  523

thuannq@quangbinh.vss.gov.vn

11. PHÒNG THANH TRA - KIỂM TRA

ttkt@quangbinh.vss.gov.vn

01

Trần Anh Tuấn

Trưởng phòng

3851221

411

tuanta@quangbinh.vss.gov.vn

02

Lê Khắc Tuấn

P. Trưởng phòng

3851221

412

tuanlk@quangbinh.vss.gov.vn

03

Trần Thị Lệ Thuỷ

P. Trưởng phòng

3851221

412

thuyttl@quangbinh.vss.gov.vn

12. PHÒNG TIẾP NHẬN & TRẢ KẾT QUẢ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

tthc@quangbinh.vss.gov.vn

01

Trần Quang Vinh

Trưởng phòng

3826362

133

vinhtq@quangbinh.vss.gov.vn

02

Lê Thị Ngọc Thu

P. Trưởng phòng

3844606

131

thultn@quangbinh.vss.gov.vn

03

Cái Thị Hoài Thu

P. Trưởng phòng

3844606

131

thuct@quangbinh.vss.gov.vn

13. BẢO HIỂM XÃ HỘI TP. ĐỒNG HỚI

donghoi@quangbinh.vss.gov.vn

01

Nguyễn Ngọc Quang

Giám đốc

3533777

 

quangnn@quangbinh.vss.gov.vn

02

Lê Văn Nhường

P. Giám đốc

3850885

 

nhuonglv@quangbinh.vss.gov.vn

03

Lê Quang Thanh

P. Giám đốc

3850882

 

thanhlq@quangbinh.vss.gov.vn

04

Hoàng Thị Bích Thảo

Kế toán trưởng

3850883

 

thaohtb@quangbinh.vss.gov.vn

05

Nguyễn Ngọc Thùy

CNTT

 

 

thuynn@quangbinh.vss.gov.vn

14. BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN QUẢNG NINH

quangninh@quangbinh.vss.gov.vn

01

Nguyễn Công Lý

Giám đốc

3873241

 

lync@quangbinh.vss.gov.vn

02

Lê Văn Minh

P. Giám đốc

3911991

 

minhlv@quangbinh.vss.gov.vn

03

Nguyễn Tiến Sỹ

P. Giám đốc

3914514

 

synt@quangbinh.vss.gov.vn

04

Nguyễn Thị Thương

Kế toán trưởng

3911272

 

thuongnt@quangbinh.vss.gov.vn

15. BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN LỆ THỦY

lethuy@quangbinh.vss.gov.vn

01

Đặng Ngọc Nghinh

Giám đốc

2213661

 

nghinhdn@quangbinh.vss.gov.vn

02

Đoàn Xuân Lương

P. Giám đốc

3883498

 

luongdx@quangbinh.vss.gov.vn

03

Đặng Ngọc Đại

P. Giám đốc

2298661

 

daidn@quangbinh.vss.gov.vn

04

Trần Thị Thu Hương

Kế toán trưởng

2213498

  huongttt@quangbinh.vss.gov.vn

16. BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN BỐ TRẠCH

botrach@quangbinh.vss.gov.vn

01

Phan Văn Hùng

Giám đốc

3862338

 

hungpv@quangbinh.vss.gov.vn

02

Lê Văn Thành

P. Giám đốc

3862338

 

thanhlv@quangbinh.vss.gov.vn

03

Lưu Quý Ninh

P. Giám đốc

 

 

ninhlq@quangbinh.vss.gov.vn

04

Phan Thị Hồng Thủy

Kế toán trưởng

3862338

 

thuypth@quangbinh.vss.gov.vn

17. BẢO HIỂM XÃ HỘI QUẢNG TRẠCH

quangtrach@quangbinh.vss.gov.vn

01

Đoàn Quốc Tranh

Giám đốc

3514513

 

tranhdq@quangbinh.vss.gov.vn

02

Bùi Minh Hải

P. Giám đốc

3512620

 

haibm@quangbinh.vss.gov.vn

03

Lê Chiêu San

P. Giám đốc

 

 

sanlc@quangbinh.vss.gov.vn

04

Hà Thị Thu Hoài

Kế toán trưởng

3514689

 

hoaihtt@quangbinh.vss.gov.vn

18. BẢO HIỂM XÃ HỘI THỊ XÃ BA ĐỒN

badon@quangbinh.vss.gov.vn

01

Đoàn Văn Trung

Giám đốc

3512620

 

trungdv@quangbinh.vss.gov.vn

02

Nguyễn Văn Huynh

P. Giám đốc

 

 

 huynhnv@quangbinh.vss.gov.vn

03

Nguyễn Thị Hiếu

P. Giám đốc

3513367

 

hieunt@quangbinh.vss.gov.vn

04

Trần Thị Diệu

Kế toán trưởng

 

 

dieutt@quangbinh.vss.gov.vn

19. BẢO HIỂM XÃ HỘI TUYÊN HÓA

tuyenhoa@quangbinh.vss.gov.vn

01

Cao Ngọc Toàn

Giám đốc

3685286

 

toancn@quangbinh.vss.gov.vn

02

Huỳnh Nam Phong

P. Giám đốc

3684838

 

huynp@quangbinh.vss.gov.vn

03

Lê Ngọc Đức

P. Giám đốc

3683282

 

ducln@quangbinh.vss.gov.vn

04

Nguyễn Thị Hoàng Oanh

Kế toán trưởng

3684053

 

oanhnth@quangbinh.vss.gov.vn

20. BẢO HIỂM XÃ HỘI MINH HÓA

minhhoa@quangbinh.vss.gov.vn

01

Đinh Hữu Nam

Giám đốc

3572604

 

namdh@quangbinh.vss.gov.vn

02

Đinh Thanh Ngọc

P. Giám đốc

3572604

 

ngocdt@quangbinh.vss.gov.vn

03

Cao Văn Tình

P. Giám đốc

3572256

 

tinhcv@quangbinh.vss.gov.vn

04

Đinh Thị Thúy Lan

Kế toán trưởng

 

 

landtt@quangbinh.vss.gov.vn

        Ghi chú: Các đơn vị và cá nhân nếu có thắc mắc hoặc yêu cầu sửa đổi, bổ sung danh sách số điện thoại, hộp thư điện tử. Xin vui lòng liên hệ phòng Công nghệ thông tin.