TRANG CHỦ    |     HỎI - ĐÁP     |     TÌM KIẾM   |   VĂN BẢN

                             Tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế vì an sinh xã hội, vì hạnh phúc mọi người - Là chỗ dựa vững chắc của người lao động.
 

 

THÔNG BÁO CÁC ĐƠN VỊ NỢ BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN TRÊN 3 THÁNG

Tính đến ngày 31/12/2017

 

STT Tên đơn vị Địa chỉ Số lao động Số tháng nợ Tổng số nợ Trong đó: Lãi chậm đóng
I Khối Hành chính sự nghiệp          
1 BQL rừng PH huyệnTuyên hóa Đồng Lê - Tuyên Hoá - Quảng Bình 42 3 125,968,289 7,568,603
2 Cán bộ không chuyên trách xã Đại Trạch Đại Trạch - Bố Trạch - Quảng Bình 6 3 5,170,593 22,593
3 Cán bộ không chuyên trách thị trấn Hoàn Lão TT Hoàn Lão - Bố Trạch - Quảng Bình 7 3 6,032,358 26,358
4 Cán bộ không chuyên trách xã Nhân Trạch Nhân Trạch - Bố Trạch - Quảng Bình 7 3 6,032,358 26,358
5 Cán bộ không chuyên trách xã Phúc Trạch Phúc Trạch - Bố Trạch - Quảng Bình 8 3 6,894,123 30,123
6 Cán bộ không chuyên trách xã Tân Trạch Tân Trạch - Bố Trạch - Quảng Bình 7 3 6,608,124 30,124
7 Cán bộ không chuyên trách xã Phú Trạch Phú Trạch - Bố Trạch - Quảng Bình 8 3 6,627,924 30,124
8 Cán bộ không chuyên trách xã Tây Trạch Tây Trạch - Bố Trạch - Quảng Bình 8 3 6,894,124 30,124
9 Cán bộ không chuyên trách xã Thanh Trạch Thanh Trạch - Bố Trạch - Quảng Bình 9 3 7,755,889 33,889
10 Cán bộ không chuyên trách xã Vạn Trạch Vạn Trạch - Bố Trạch - Quảng Bình 9 3 7,755,889 33,889
11 Cán bộ không chuyên trách xã Liên Trạch Liên Trạch - Bố Trạch Quảng Bình 9 3 7,755,889 33,889
12 Cán bộ không chuyên trách xã Thượng Trạch Thượng Trạch - Bố Trạch - Quảng Bình 9 3 7,755,889 33,889
13 Cán bộ không chuyên trách xã Hòa Trạch Hòa Trạch - Bố Trạch - Quảng Bình 10 3 8,327,889 33,889
14 Cán bộ không chuyên trách xã Đức Trạch Đức Trạch - Bố Trạch - Quảng Bình 14 3 10,656,011 34,411
15 Cán bộ không chuyên trách xã Hải Trạch Hải Trạch - Bố Trạch - Quảng Bình 10 3 8,617,655 37,655
16 Cán bộ không chuyên trách xã Trung Trạch Trung Trạch - Bố Trạch - Quảng Bình 10 3 8,617,655 37,655
17 Cán bộ không chuyên trách xã Cự Nẫm Cự Nẫm - Bố Trạch - Quảng Bình 10 3 8,617,655 37,655
18 Cán bộ không chuyên trách xã Lý Trạch Lý Trạch - Bố Trạch - Quảng Bình 10 3 8,617,655 37,655
19 Cán bộ không chuyên trách xã Hưng Trạch Hưng Trạch - Bố Trạch - Quảng Bình 10 3 8,617,655 37,655
20 Cán bộ không chuyên trách xã Xuân Trạch Xuân Trạch - Bố Trạch - Quảng Bình 10 3 8,617,655 37,655
21 Cán bộ không chuyên trách xã Sơn Lộc Sơn Lộc - Bố Trạch - Quảng Bình 11 3 9,479,420 41,420
22 Cán bộ không chuyên trách xã Sơn Trạch Sơn Trạch - Bố Trạch - Quảng Bình 11 3 9,479,420 41,420
23 Cán bộ không chuyên trách thị trấn NT Việt Trung Nông trường Việt Trung - Bố Trạch - Quảng Bình 12 3 10,051,420 41,420
24 Cán bộ không chuyên trách xã Bắc Trạch Bắc Trạch - Bố Trạch - Quảng Bình 12 3 10,341,186 45,186
25 Cán bộ không chuyên trách xã Đồng Trạch Đồng Trạch - Bố Trạch - Quảng Bình 12 3 10,341,186 45,186
26 Cán bộ không chuyên trách xã Phú Định Phú Định - Bố Trạch - Quảng Bình 12 3 10,341,186 45,186
27 Cán bộ không chuyên trách xã Nam Trạch Nam Trạch - Bố Trạch - Quảng Bình 13 3 11,202,951 48,951
28 Cán bộ không chuyên trách xã Mỹ Trạch Mỹ Trạch - Bố Trạch - Quảng Bình 14 3 12,064,717 52,717
29 Cán bộ không chuyên trách xã Tiến Hóa UBND xã Tiến Hóa - Tuyên Hóa - Quảng Bình 14 3 10,944,282 56,482
30 Cán bộ không chuyên trách xã Ngư Hóa UBND xã Ngư Hóa - Tuyên Hóa - Quảng Bình 15 3 12,926,482 56,482
31 Cán bộ không chuyên trách xã Lâm Trạch Lâm Trạch - Bố Trạch - Quảng Bình 17 3 14,650,013 64,013
32 Cán bộ không chuyên trách xã Hoàn Trạch Hoàn Trạch - Bố Trạch - Quảng Bình 12 3 15,928,325 435,925
33 UBND xã Thuận Hóa Thuận Hóa - Tuyên Hoá - Quảng Bình 22 3 73,917,080 305,770
34 Cán bộ không chuyên trách xã Nam Hóa UBND xã Nam Hóa - Tuyên Hóa - Quảng Bình 15 3 11,619,037 139,437
35 Cán bộ không chuyên trách xã Kim Hóa Kim Hóa - Tuyên Hóa - Quảng Bình 16 3 16,506,532 470,732
36 Cán bộ không chuyên trách xã Lâm Hóa UBND xã Lâm Hóa - Tuyên Hóa - Quảng Bình 14 3 14,889,229 481,429
37 Cán bộ không chuyên trách xã Thạch Hóa UBND xã Thạch Hóa - Tuyên Hóa - Quảng Bình 15 3 8,390,528 138,328
38 Cán bộ không chuyên trách xã Mai Hóa UBND xã Mai Hóa - Tuyên Hóa - Quảng Bình 11 3 8,510,216 196,416
39 Cán bộ không chuyên trách xã Đức Hóa UBND xã Đức Hóa - Tuyên Hóa - Quảng Bình 15 3 11,494,913 102,415
40 Trường MN Hóa Phúc Hóa Phúc - Minh Hóa - Quảng Bình 12 3 31,500,658 13,076,650
41 Cán bộ không chuyên trách xã Châu Hóa UBND xã Châu Hóa - Tuyên Hóa - Quảng Bình 9 3 8,965,559 95,659
42 Cán bộ không chuyên trách thị trấn Đồng Lê UBND thị trấn Đồng Lê - Tuyên Hóa - Quảng Bình 10 3 10,108,375 175,231
43 BQL các CTCC Minh hóa TT Quy Đạt - Minh Hóa - Quảng Bình 27 4 114,260,223 1,084,570
44 Cán bộ không chuyên trách xã Thanh Hóa UBND xã Thanh Hóa - Tuyên Hóa - Quảng Bình 13 4 15,011,684 173,666
45 Nhóm hỗ trợ Dự án SRDP huyện Minh Hóa TT Quy Đạt - MInh Hóa - Quảng Bình 2 4 9,444,867 2,178,406
46 Cán bộ không chuyên trách xã Thuận Hóa UBND xã Thuận Hóa - Tuyên Hóa - Quảng Bình 13 4 16,304,431 343,987
47 Cán bộ không chuyên trách xã Cao Quảng UBND xã Cao Quảng - Tuyên Hóa - Quảng Bình 15 4 17,728,555 967,487
48 Cán bộ không chuyên trách xã Hóa Thanh Hóa Thanh - Minh Hóa - Quảng Bình 17 5 21,426,394 0
49 Cán bộ không chuyên trách xã Tân Hóa Tân Hóa - Minh Hóa - Quảng Bình 15 5 20,491,042 3,196,722
50 Phòng Y Tế Quảng Trạch Quảng Thọ - Ba Đồn - Quảng Bình 7 5 33,868,949 7,795,402
51 Phòng Y tế thị xã Ba Đồn Phường Quảng Thọ - TX Ba Đồn - Quảng Bình 6 5 39,966,676 7,761,762
52 Trường TH Hóa Tiến Hóa Tiến - Minh Hóa - Quảng Bình 22 6 276,328,020 129,931,712
53 Cán bộ không chuyên trách xã Văn Hóa UBND xã Văn Hóa - Tuyên Hóa - Quảng Bình 10 6 17,260,731 366,931
54 Cán bộ không chuyên trách xã Đồng Hóa UBND xã Đồng Hóa - Tuyên Hóa - Quảng Bình 17 6 28,139,958 642,158
55 Trại Lợn Giống và Thụ Tinh Nhân Tạo Xuân Thủy - Lệ Thủy - Quảng Bình 3 6 25,029,177 20,657,277
56 Phòng Y tế Huyện Minh Hóa TT Quy Đạt - Minh Hóa - Quảng Bình 3 9 35,980,134 2,358,832
II Khối Doanh nghiệp          
1 Công ty TNHH TMTH Đại Hùng 167 F325, Bắc Lý - Đồng Hới - Quảng Bình 2 3 3,997,009 24,760
2 Công Ty CP TM & DL VINACO 36 Lê Lợi - Hải Đình - Đồng Hới - Quảng Bình 1 3 3,051,208 98,913
3 Công ty TNHH Đại An TK Diêm Nam - Đức Ninh - Đồng Hới - Quảng Bình 7 3 17,199,663 39,658
4 Cty TNHH Hùng Phương Đại Trạch - Bố Trạch - Quảng Bình 7 3 15,856,754 2,682,344
5 Công ty TNHH Hoàng Nguyên Huy 27 Phan Bội Châu - Đồng Mỹ - Đồng Hới - Quảng Bình 3 3 7,111,966 318,777
6 Công ty TNHH XD Nhật Lan TT Quy Đạt - Minh Hóa - Quảng Bình 3 3 8,521,487 241,718
7 Công ty TNHH TM DV Anh Thơm 550 Quang Trung - Ba Đồn - Quảng Bình 1 3 2,223,264 5,932
8 Công ty cổ phần COSEVCO Trường Thành 110 Quang Trung, Phú Hải, Đồng Hới, Quảng Bình 3 3 7,537,307 230,909
9 Trung tâm ngoại ngữ Hồng Minh 01 Ngõ 486 - Trần Hưng Đạo - Đồng Hới - Quảng Bình 4 3 9,488,769 100,839
10 Cty TNHH xây lắp điện số 1 Quảng Bình TK 13 - Nam Lý - Đồng Hới - Quảng Bình 10 3 26,237,369 130,522
11 Công ty cổ phần A 4 06 Bà Huyện Thanh Quan - Lý thường Kiệt - ĐH - QB 11 3 25,944,377 5,113,846
12 Công Ty TNHH TM & DV Quảng Cáo Chi Nguyễn Đường 23 - 8, Đồng Phú - Đồng Hới - Quảng Bình 4 3 10,171,001 1,106,133
13 Doanh nghiệp tư nhân dịch vụ viễn thông Đông Nam TK 2 - Thị trấn Đồng Lê - Tuyên Hóa - Quảng Bình 4 3 11,649,969 1,364,633
14 Công ty THHH xây dựng NEW SKYLINE Đường Lê Lợi, KP Tiền Phong, Quảng Long, TX BĐ, QB 1 3 2,687,239 11,055
15 Công ty TNHH XDTH Xuân Thắng Lộc Long, Xuân Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình 2 3 3,705,550 11,300
16 Công ty TNHH SX&DV Nông Nghiệp Quốc Nguyễn TDP8 Nam Lý - Đồng Hới - Quảng Bình 1 3 2,991,465 12,381
17 Công Ty TNHH XD & ĐT Hải Nam TDP Phú Thượng - Phú Hải - Đồng Hới - Quảng Bình 2 3 4,371,462 18,272
18 Cty TNHH Thảo Linh Thôn 6, Bắc Trạch - Bố Trạch - Quảng Bình 2 3 5,262,144 19,762
19 Công ty TNHH Vận tải Đa phương thức Miền Trung 7/137 Hai Bà Trưng - Đồng Phú - Đồng Hới - Quảng Bình 1 3 4,820,279 19,950
20 Công ty TNHH dịch vụ tổng hợp Hoài Linh Thôn Di Luân, Xã Quảng Tùng, Huyện Quảng Trạch, Tỉnh Quảng Bình 2 3 5,205,900 21,545
21 Công ty TNHH Dịch vụ Quảng cáo Mỹ thuật sắc màu Phường Quảng Thọ - TX Ba đồn - Quảng Bình 2 3 5,323,516 22,032
22 Cty TNHH Tư Vấn & Xây Dựng Hùng Việt Hoàn Lão - Bố Trạch - Quảng Bình 2 3 5,657,439 22,406
23 Công ty TNHH XD Thiên Phước Long Đức Trường - Đức Ninh Đông - Đồng Hới - Quảng Bình 2 3 5,787,065 23,950
24 Cty TNHH TM Thúy Anh 110 Nguyễn Công Hoan - Bắc Lý - Đồng Hới - Quảng Bình 2 3 5,787,226 23,951
25 Công ty TNHH XD & TM Nguyên Ngọc Đông Thành - Liên Thủy - Lệ Thủy - Quảng Bình 2 3 6,392,316 24,390
26 Công ty TNHH KDTH Phước Linh QB 179 Quang Trung - PHú Hải - Đồng Hới - Quảng Bình 1 3 4,136,501 24,759
27 Công ty TNHH TM XNK Á Châu 320 Trần Hưng Đạo - Đồng Hới - Quảng Bình 2 3 5,982,929 24,760
28 Công ty TNHH TMXD & ĐT Vĩnh An 17 Lý Thường Kiệt - Đồng Hới - Quảng Bình 2 3 5,983,127 24,958
29 Công ty cổ phần tư vấn dịch vụ đo đạc Quảng Bình Thôn Pháp Kệ - Quảng Phương - Quảng Trạch - Quảng Bình 2 3 7,697,020 31,854
30 Công ty TNHH XDTH 666 TDP 13 Bắc Lý - Đồng Hới - Quảng Bình 2 3 7,905,256 32,716
31 Công ty TNHH SX TM & DV Trung Hoa KP1 - Ba Đồn - Quảng Bình 3 3 7,984,116 33,043
32 Công ty TNHH XD&TM Sơn Tiến 138 Ngô Gia Tự - Nam Lý - Đồng Hới - Quảng Bình 3 3 8,974,394 37,141
33 Cty TNHH TM & XD An Nhiên TK 6, TT NT Việt Trung - Bố Trạch - Quảng Bình 2 3 9,640,556 39,898
34 Công ty TNHH TM và xây dựng Tuấn Hòa Quốc lộ 12A - Quảng Phong - Ba Đồn - QB 4 3 10,472,013 43,970
35 Công ty TNHH SXDV Toàn Gia Phát 108 Tôn Đức Thắng - Nam Lý - Đồng Hới - Quảng Bình 6 3 15,430,278 56,923
36 Công ty TNHH Cưa Xẻ Trường Anh TK5, Bắc Lý - Đồng Hới - Quảng Bình 5 3 13,946,833 57,546
37 Công ty TNHH SXTM Lê Thành Thôn 1 - Nghĩa Ninh - Đồng Hới - Quảng Bình 1 3 3,216,886 60,928
38 Công ty TNHH TM & DL Diệu Linh 175 Hữu Nghị - Nam Lý - Đồng Hới - Quảng Bình 4 3 15,328,485 63,438
39 Cty TNHH TV - XD Phát Sang TDP 11 Nam Lý - Đồng Hới - Quảng Bình 5 3 16,187,065 66,942
40 Văn Phòng luật sư Thịnh Đức 423 Lý Thường Kiệt - P. Bắc Lý - Đồng Hới - Quảng Bình 1 3 2,990,715 88,952
41 Công ty TNHH DV Cơ khí -TM Trọng Duyến   3 3 7,678,887 101,160
42 Công ty TNHH TM-DV Phú Tài. 241 Quang Trung - Đồng Hới - Quảng Bình 8 3 25,449,859 105,320
43 Công ty TNHH XD Đức Lượng 82 Hà Huy Tập - Đồng Hới - Quảng Bình 8 3 20,154,234 108,193
44 Cty TNHH TM vận tải & du lịch Thanh Long Thôn 12, Lộc Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình 2 3 6,602,030 111,483
45 Cty TNHH TM & DVKT Hồng Hà 119 Trần Hưng Đạo - Đồng Phú - Đồng Hới - Quảng Bình 4 3 11,869,187 146,939
46 Công ty TNHH tư vấn xây dựng tổng hợp Hoàng Long TDP 4 - Nam Lý - Đồng Hới - Quảng Bình 2 3 6,198,137 240,162
47 Cty TNHH XD Trường Thành Quảng Bình TT Hoàn Lão - Bố Trạch - Quảng Bình 20 3 65,120,461 264,297
48 Công ty TNHH DVTM & SX THP Thành Đạt 308 Trần Hưng Đạo - Nam Lý - Đồng Hới - Quảng Bình 3 3 18,175,310 297,127
49 Công ty TNHH - TM Hùng Thanh An Thủy - Lệ Thủy - Quảng Bình 9 3 23,144,335 314,887
50 Công ty TNHH ánh sáng vì sao 613 Lý Thường Kiệt - Đồng Hới - Quảng Bình 4 3 12,498,963 360,847
51 CN Công ty TNHH TM XD TH Hoàng Văn tại Quảng Bình Mỏ Đá Lèn Sầm - Sơn Thủy - Lệ Thủy - Quảng Bình 16 3 44,502,470 550,994
52 Cty CP tập đoàn Đặng Đại 137 Lý Thường Kiệt - Đồng Hới - Quảng Bình 8 3 25,566,621 929,928
53 Công Ty TNHH Trường An 559B  Lý Thường Kiệt - Đồng Hới - Quảng Bình 9 3 28,124,003 1,132,386
54 Công ty Cổ phần Công trình 792 122 Hữu Nghị - Nam Lý - Đồng Hới - QB 86 3 389,216,936 5,070,377
55 Công ty TNHH DVDL Đại Mộc TDP4 - Hải Thành - Đồng Hới - Quảng Bình 2 3 5,983,873 24,784
56 Công ty TNHH XDTH & TM Đức Phong Đức Ninh - Đồng Hới - Quảng Bình 1 3 2,997,946 18,862
57 Công ty TNHH Thương mại Hải Hiếu Tiểu khu 6, Đồng Sơn, Đồng Hới, Quảng Bình 9 3 27,377,073 115,019
58 Cty TNHH XD & TM Bách Phát TK9, Hoàn Lão - Bố Trạch - Quảng Bình 2 3 5,347,713 46,998
59 Cty TNHH Vận tải & TM Nam Hà TK 2, TT Nông trường Việt Trung - Bố Trạch - Quảng Bình 5 3 13,736,805 121,085
60 Công ty TNHH Xây Dựng Q1 TK6, TT Quán Hàu, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình 2 3 4,638,898 220,367
61 DNTN Xăng Dầu Minh Hương Thanh Trạch -  Bố Trạch - Quảng Bình 1 3 2,564,134 17,632
62 Công ty TNHH TM & XD Hùng Chiến. TK14 - Nam Lý - Đồng Hới - Quảng Bình 3 3 9,173,360 116,517
63 Công ty CP vận tải thương mại Đồng Hới 07 Mẹ suốt - Đồng Hới - Quảng Bình 1 3 2,951,815 46,479
64 Cty TNHH Tin học & XD AcNet 173 Trần Hưng Đạo - Đồng Hới - Quảng Bình 3 3 9,458,865 49,570
65 Công ty TNHH XD & DV Sơn Trang Thượng Phong - Phong Thủy - Lệ Thủy - Quảng Bình 3 3 7,227,816 84,093
66 Công ty TNHH TV & XD Phương Hà Thôn 15 Lộc Ninh - Đồng Hới - Quảng Bình 4 3 11,567,205 507,586
67 Công ty TNHH xây dựng thương mại Đức Hương TDP 9 - Đồng Phú - Đồng Hới - Quảng Bình 1 3 3,322,611 442,217
68 Doanh nghiệp tư nhân hiệu vàng Thái Lan Thôn Di Luân, Xã Quảng Tùng, Huyện Quảng Trạch, Tỉnh Quảng Bình 1 3 2,843,745 26,421
69 DNTN Trinh Hà TT NTVT - Bố Trạch - Quảng Bình 7 3 16,597,864 4,762,823
70 Công ty TNHH XD & TM Mỹ Hùng TT Lệ Ninh - Lệ Thủy - Quảng Bình 1 3 2,750,417 96,761
71 Cty TNHH Hoàng Sâm Hai Bà Trưng, Đồng Phú - Đồng Hới - Quảng Bình 7 3 23,265,124 669,003
72 Công ty TNHH XD&TMTH Thanh Huy Thôn 16 - Lộc Ninh - Đồng Hới - Quảng Bình 2 3 4,174,771 436,372
73 Công ty TNHH Thiết kế quảng cáo Đất Quảng 120 Hai Bà Trưng - Đồng Phú - Đồng Hới - Quảng Bình 3 3 11,762,074 95,874
74 Công ty TNHH thương mại Bách Dũng 16 Đinh Tiên Hoàng, Đồng Phú, Đồng Hới, QB 4 3 11,751,206 1,495,507
75 Trung tâm Ngoại Ngữ Duy Anh TDP6,TTKiến Giang,Lệ Thủy,Quảng Bình 3 3 9,206,426 471,318
76 Công ty TNHH Thương Mại Sơn An Phát 02 Hà Huy Tập - Bắc Lý - Đồng Hới - Quảng Bình 4 3 14,398,795 1,481,445
77 Cty TNHH Ngọc Hồng 03 Trần Quang Khải - Đồng Hới - Quảng Bình 4 4 9,970,534 49,634
78 Công ty TNHH Thương mại may Thăng Long TK 13 Bắc nghĩa - Đồng Hới - Quảng Bình 111 4 326,401,132 35,455,284
79 Công ty TNHH Tư vấn - Kỹ thuật Quảng Bình Khu TT TM, Đường Hữu Nghi, Đồng Hới, Quảng Bình 5 4 11,498,910 1,990,558
80 Công ty TNHH sữa chữa ô tô Quang Thưởng Thôn 6 Lộc Ninh - Đồng Hới - Quảng Bình 2 4 7,647,877 275,959
81 Công ty TNHH Cao Mạnh 86 Hà Huy Tập - Bắc Lý - Đồng Hới - Quảng Bình 2 4 6,934,781 49,182
82 Công ty TNHH tư vấn và XD Thái Sơn QB Lê Hóa - Tuyên Hóa - Quảng Bình 2 4 7,391,246 311,864
83 Công Ty TNHH Khai thác Chế biến LS phụ XK phương bắc Đồng Lê - Tuyên Hoá - Quảng Bình 9 4 26,839,537 9,550,749
84 Công ty TNHH Thế Thịnh 7 Trường Xuân - Quảng Ninh - Quảng Bình 4 4 12,996,989 316,592
85 Cty TNHH XD&DV Tiên Sơn Thôn Xuân Tiến, Sơn Trạch - Bố Trạch - Quảng Bình 2 4 5,466,238 49,160
86 Cty TNHH XDTH Hoàng Trung Đường Trần Hưng Đạo - Chợ ga - Nam Lý - Đồng Hới - Quảng Bình 4 4 14,288,008 2,007,134
87 Công ty TNHH Thương Mại và Dịch vụ Hợp Phố 34-36 Lý Thường Kiệt - Đồng Phú - Đồng Hới - Quảng Bình 12 4 32,864,678 5,489,844
88 Công ty TNHH TBTH Tân Bình Minh 192 Lý Thường Kiệt - Đồng Hới - Quảng Bình 1 4 3,651,185 29,307
89 Cty cổ phần tư vấn và xây dựng Miền trung 100 Hai Bà Trưng - Đồng Phú - Đồng Hới - Quảng Bình 4 4 14,693,574 1,259,753
90 Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Thành Tựu 17B Hùng Vương Ba Đồn Quảng Bình 1 4 3,567,157 33,044
91 Công ty TNHH Thương mại Minh Thành Phát KP5 Ba Đồn Quảng Bình 1 4 3,876,501 35,909
92 Công ty TNHH XDTM Thà Thơ Diêm Nam - Đức Ninh Đông - Đồng Hới - Quảng Bình 2 4 8,004,835 74,009
93 Công ty TNHH vận tải tổng hợp Hưng Thịnh Thôn Tân Phú, Xã Quảng Phú, Quảng Trạch, Quảng Bình 2 4 8,011,435 74,211
94 Công ty TNHH Truyền Thông EYE MEDIA 58 Tố Hữu - Nam Lý - Đồng Hới - Quảng Bình 2 4 8,037,278 74,450
95 Công ty TNHH Tư vấn thiết kế Phú Sơn Thôn Đức Điền, Đức Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình 3 4 10,986,759 98,351
96 Công ty TNHH TMDV Tân Trường Sơn 34 Mạc Đỉnh Chi - Hải Đình - Đồng Hới - Quảng Bình 2 4 8,219,627 101,173
97 Cty TNHH TVXD Đồng Tâm Cụm 3, Tổ dân phố 2 ( Lê Thị Hồng Gấm St) Nam Lý - Đồng Hới 3 4 11,891,812 110,154
98 Công ty TNHH COCO'S TRAVEL 57 Nguyễn Hữu Cảnh - Đồng Phú - Đồng Hới - Quảng Bình 4 4 15,251,446 141,275
99 Khách sạn Trường Sơn Tổ 6 TK5 Hải Đình, Đồng Hới, Quảng Bình 2 4 8,216,386 255,407
100 Công ty TNHH Thương Mại & Dịch vụ TTC 180 Lý Thường Kiệt, Đồng Phú, Đồng Hới, Quảng Bình 4 4 15,228,087 331,644
101 Công ty Cổ phần Biển Đông 01 Trần Nguyên Hãn, Đồng Phú, Đồng Hới, Quảng Bình 1 4 4,917,730 437,094
102 Công ty TNHH Kiến Trúc H&T 29A Lý Thường Kiệt - Đồng Hới - Quảng Bình 5 4 21,172,771 1,228,249
103 Cty TNHH TMDV Chung Thảo Thôn 1, Bắc Trạch - Bố Trạch - Quảng Bình 4 4 13,585,934 1,002,012
104 Công ty TNHH Sản Xuất TMDV Trần Quân TDP 2 - Hải Thành - Đồng Hới - Quảng Bình 6 4 19,476,432 1,817,598
105 Cty TNHH TM Khánh Tâm 65 Trần Bình Trọng - Đồng Hới - Quảng Bình 9 4 33,031,644 2,006,409
106 CN Công ty CP Tổng công ty CT Đường Sắt KS Quang Phú 379 Trương Pháp - Đông Phú - Quang Phú - Đồng Hới - Quảng Bình 23 4 117,256,129 2,354,952
107 Công ty TNHH  XDTH Thành Vinh Võ Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình 1 4 3,256,652 246,551
108 Cty TNHH DVTM TH Đức Phát Thôn 10, Lý Trạch - Bố Trạch - Quảng Bình 4 4 12,477,949 692,628
109 Công ty TNHH Kết Nối DESIGN Số 21 đường Tố Hữu - Nam Lý - Đồng Hới - Quảng Bình 4 4 18,738,873 171,781
110 Công ty TNHH XDTH Đại Hoàng Lộc Ninh - Đồng Hới - Quảng Bình 4 4 15,076,387 1,141,616
111 Công ty TNHH Dịch vụ thương mại Nhất Tín 100 Hai Bà Trưng, Đồng Phú, Đồng Hới, Quảng Bình 5 4 15,616,659 663,620
112 CT TNHH XD Tổng Hợp 179 Phường Quảng Thuận - TX Ba Đồn - Quảng Bình 5 4 16,963,861 915,748
113 Công ty TNHH 467 Lý Nam Đế, Đồng Phú, Đồng Hới, Quảng Bình 4 4 19,287,025 806,350
114 Công ty TNHH TH Phú Tuấn 18 Hoàng Kế Viêm - Nam Lý - Đồng Hới - Quảng  Bình 3 5 9,577,192 1,327,563
115 Cty TNHH Phát triển Quốc Dũng 61 Trần Hưng Đạo - Đồng Phú - Đồng Hới - Quảng Bình 2 5 6,201,394 121,693
116 Công ty TNHH xây dựng tổng hợp Tiến Thịnh 16A Đường Linh Giang - TP Đồng Hới - Quảng Bình 4 5 12,223,306 6,448,942
117 Cty TNHH XD & TM Kỳ Mỹ TK1 TT Hoàn lão - Bố Trạch - Quảng Bình 10 5 38,625,438 3,920,500
118 Công ty TNHH DL & VT Phong Phú Đức Thuỷ - Đức Ninh - Đồng Hới - Quảng Bình 1 5 7,319,887 175,287
119 Công ty TNHH kiến trúc Đại Dương Đồng Phú - Đồng Hới - Quảng Bình 1 5 3,971,029 0
120 Công ty TNHH TV & ĐTXD Anh Dũng Hoàng Giang - Xuân Thủy - Lệ Thủy - Quảng Bình 2 5 7,532,246 475,198
121 Công ty TNHH Quang Khởi TDP 6 - Bắc Lý - Đồng Hới - Quảng Bình 8 5 40,045,722 4,168,136
122 Công ty TNHH phát triển công nghệ Việt Tin Khu phố 2 - P Ba Đồn - TX Ba Đồn - Quảng Bình 1 5 4,483,633 66,073
123 Cty TNHH TM & XD Gia Phát Hưng Thôn 1, Đồng Trạch - Bố Trạch - Quảng Bình 1 5 4,548,135 67,029
124 DNTN Xây dựng Liên Thành Thôn Phú Kinh, Liên Trạch - Bố Trạch - Quảng Bình 1 5 5,685,168 83,786
125 Công ty TNHH XDTH ánh Dương khu phố 3 - P. Ba Đồn - TX Ba Đồn - Quảng Bình 1 5 4,520,378 102,388
126 Cty TNHH XD&TM Hoà Thịnh Đại Trạch - Bố Trạch - Quảng Bình 2 5 9,095,582 134,037
127 Công ty TNHH TV&XD Nguyễn Hoàng Lương Đình Của - TK5 - P. Hải Đình - Đồng Hới - Quảng Bình 2 5 10,043,999 147,530
128 Công ty TNHH Nam Trường An Tổ dân phố nam, Quảng Thuận, Ba Đồn, Quảng Bình 3 5 13,827,264 184,251
129 Cty TNHH TM Khôi Nguyên 40 Trần Hưng Đạo - Đồng Hới - Quảng Bình 3 5 15,070,984 233,464
130 Công ty TNHH XD & TM Đức Lợi Thái Thủy - Lệ Thủy - Quảng Bình 2 5 8,904,402 262,441
131 Công ty TNHH Kiến trúc ZUTA TDP 5 - Bắc Lý - Đồng Hới - Quảng Bình 4 5 24,228,452 388,549
132 Công ty TNHH Xây dựng tổng hợp Lam Hà Quảng Xuân - Quảng Trạch - Quảng Bình 3 5 11,349,515 1,988,370
133 CN CT TNHH Tập đoàn Đông Dương - CN QB 68 Hai Bà  Trưng - Đồng Hới - Quảng Bình 2 5 9,929,600 3,971,840
134 Cty TNHH Ban Mai Đồng Mỹ - Đồng Hới - Quảng Bình 10 5 35,886,041 1,153,124
135 Cty TNHH TM XNK Hoàng Gia 12 Đặng Thai Mai, Đồng Sơn, Đồng Hới, Quảng Bình 2 5 8,926,260 854,117
136 Doanh nghiệp tư nhân TMSX và DV Thanh Tuấn Đồng Lê - Tuyên Hoá - Quảng Bình 2 5 7,436,476 499,875
137 Công ty TNHH vận tải và DVTM Hoàng Lâm Tổ dân phố Minh Lợi - P. Quảng Thọ -TX Ba Đồn - Quảng Bình 2 5 8,671,782 3,452,484
138 Công ty TNHH XDTH Đức Tuấn TK6 - TT Quán Hàu - Quảng Ninh - Quảng Bình 2 5 10,968,516 918,926
139 Cty TNHH Phòng khám Đa Khoa An Đức Số 125 Hữu Nghị - Nam Lý - Đồng Hới - Quảng Bình 12 5 58,869,318 1,854,228
140 Công ty XDTH Hải Vân Tổ dân phố Minh Lợi - P. Quảng Thọ - TX Ba Đồn - Quảng Bình 1 5 4,442,164 1,009,864
141 Công ty TNHH TM TH Ngọc Linh Quảng Phú - Quảng Trạch - Quảng Bình 2 5 14,951,086 5,593,206
142 Công ty TNHH Hoàng Lâm KCN Tây Bắc TP Đồng Hới - Bắc Lý - Đồng Hới - Quảng Bình 13 5 58,979,516 6,346,387
143 Công ty TNHHXD và TM Hưng Thịnh Quảng Hưng - Quảng Trạch - Quảng Bình 5 5 23,197,957 390,019
144 Cty TNHH XD Đông Nam TDP 3 - Nam Lý - Đồng Hới - Quảng Bình 7 5 40,667,777 10,030,770
145 Cty CP Thương mại Bình Minh TK3, Hoàn Lão - Bố Trạch - Quảng Bình 4 5 18,685,191 1,632,084
146 Cty TNHH Xây dựng và TM Tấn Đạt 267 Lý Thường kiệt - Đồng Phú - Đồng Hới - QB 1 6 5,262,027 150,077
147 Công Ty  TNHH Tư Vấn Xây Dựng Trường Sơn 101 Đường Hữu Nghị - Đồng Hới - Quảng Bình 32 6 173,381,640 53,600,013
148 Công ty TNHH XDTM TH Hưng Huy Xuân Thủy - Lệ Thủy - Quảng Bình 4 6 27,539,915 1,175,767
149 Công ty TNHH Thương mại và Tổng hợp Hà Thanh 41 Bà Triệu - Đồng Phú - Đồng Hới - Quảng Bình 2 6 11,829,748 224,694
150 Công ty TNHH TM và DV TH Hiếu Hải 433 Quang Trung, Quảng Phong, Ba Đồn. 6 6 23,585,279 704,356
151 Công ty TNHH TM và XD Huy Hà Thôn Dy Lộc, Quảng Tùng, Quảng Trạch, Quảng Bình 3 6 13,647,323 1,006,408
152 Công ty TNHH Xăng Dầu Nguyễn Hùng Thôn Sa Động - Bảo Ninh - Đồng Hới - Quảng Bình 5 6 26,550,997 1,185,165
153 Công ty TNHH Hải Phong 106 Lý Thường Kiệt, Đồng Hới, Quảng Bình 10 6 47,989,724 4,841,096
154 Cty CP Du lịch Hoàng Sa Quảng Bình 07 Hùng Vương, Hoàn Lão - Bố Trạch - Quảng  Bình 6 6 26,391,724 706,150
155 Công ty TNHH quảng cáo và in ấn Phú Yên 464 Quang Trung - TDP Cầu - Quảng Phong - Ba Đồn - QB 3 6 15,896,075 4,764,773
156 Công ty TNHH tư vấn đầu tư K&N 68 Lý Thường Kiệt - Đồng Hới - Quảng Bình 2 6 15,555,254 545,464
157 Cty TNHH TM XD Lộc Trường Giang Xóm 3 Vĩnh Lộc - Quảng Lộc - Ba Đồn - QB 1 6 5,410,384 110,798
158 Công ty TNHH TVXD Phong Dương 120 Bà Triệu, Đồng Phú, Đồng Hới, Quảng Bình 1 6 5,411,366 110,835
159 DN Xăng dầu Nguyễn Minh Chiến Đức Trạch - Bố Trạch - Quảng Bình 1 6 5,412,312 110,870
160 Công ty TNHH thiết bị điện công nghiệp Hòa Phát 647 Lý Thường Kiệt, Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình 1 6 5,923,777 118,480
161 Công ty TNHH Lài Lời TDP 11 Đồng Phú - Đồng Hới - Quảng Bình 1 6 6,083,605 124,619
162 Công Ty TNHH Cơ Điện và Thương Mại Nam Thủy Số nhà 13, ngõ 12 Phan Đình Phùng, Bắc Lý, Đồng Hới , Quảng Bình 1 6 6,861,946 140,564
163 Công ty TNHH thí nghiệm và Xây dựng Dũng Mạnh Phường Ba đồn - Thị xã Ba Đồn - Quảng Bình 1 6 7,159,953 146,671
164 Cty TNHH TM & DV Toàn Nhất Thôn 4, Bắc Trạch - Bố Trạch - Quảng Bình 1 6 7,842,225 160,645
165 Công Ty CP TVTK Xây Dựng 559 Cụm 2, TDP3 - Nam Lý - Đồng Hới - Quảng Bình 1 6 6,155,475 188,807
166 Cty TNHH Hoa Phong Bắc Trạch - Bố Trạch - Quảng Bình 2 6 10,824,624 221,740
167 Công ty Cổ Phần Cảnh quan Không Gian Xanh 01 Nguyễn Văn Trỗi, - Hải Đình - Đồng Hới, Quảng Bình 9 6 42,078,430 834,416
168 Công ty TNHH Hưng Phúc Đường Trường Chinh - Bắc Lý - Đồng Hới - Quảng Bình 5 6 35,395,343 894,650
169 Công ty TNHH xây dựng và thương mại Đức Thịnh TK 1 - NT Việt Trung - Bố Trạch - Quảng Bình 8 6 53,788,308 1,120,466
170 Cty TNHH TVKS thiết kế Tân Dương TK14 Bắc Lý - Đồng Hới - Quảng Bình(sau UBND P. Blý) 9 6 54,752,452 1,121,582
171 Cty TNHH XNK Công Nghiệp Trường Thành Khu Công nghiệp Tây Bắc - Bắc Lý - Đồng Hới - Quảng Bình 33 6 200,356,998 4,276,129
172 Công ty CP TM-DV Taxi Đồng Hới 29A Võ Thị Sáu - Đồng Hới - Quảng Bình 10 6 51,919,026 3,586,666
173 Công ty TNHH SX&TM Tiến Dương 179 Trần Hưng Đạo - Nam Lý - Đồng Hới - Quảng Bình 8 6 60,989,650 811,142
174 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Toàn Minh 372 Lý Thường Kiệt - Đồng Phú - Đồng Hới - Quảng Bình 3 6 21,764,680 507,374
175 Công ty TNHH tư vấn XD Phú Hưng 84 Hữu Nghị, Đồng Hới, Quảng Bình 3 6 18,067,254 1,932,313
176 Công ty TNHH 1TV bê tông Hưng Vượng 80 Hữu Nghị - Nam Lý - Đồng Hới - Quảng Bình 7 6 45,240,431 5,069,977
177 Công ty TNHH Vận Tải và TM Dũng Anh Thuận Hòa - Thuận Đức - Đồng Hới - Quảng Bình 2 6 12,495,772 927,355
178 Công ty TNHH TM & XD Nguyễn Tâm Thôn 13 Lộc Ninh - Đồng Hới - Đồng Hới - Quảng Bình 1 6 8,234,139 490,047
179 Công ty CP Đầu Tư và TM Hồng Đức Nam Lý - Đồng Hới - Quảng Bình 1 6 8,075,784 2,506,638
180 Công ty TNHH TMVT Tân Châu Phát Tổ DP8 P. Bắc Nghĩa - Đồng Hới - Quảng Bình 12 6 66,616,184 5,282,034
181 Công ty TNHH TV XD Quảng Trạch Số 101, Hùng Vương, Phường Ba Đồn, TX Ba Đồn, Quảng Bình 2 6 10,676,204 766,288
182 Công ty TNHH XDTH Bình An Minh Lợi - Quảng Thọ - Ba Đồn - Quảng Bình 3 6 10,210,128 1,085,733
183 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Vĩnh Nguyên TK7, Đồng Sơn, Đồng Hới, Quảng Bình 3 6 18,262,440 1,578,410
184 CTy CP Quốc tế Hồng Ngọc 79 Trần Hưng Đạo, Đồng Phú, Đồng Hới, Quảng Bình (khu đất mới) 4 6 24,524,901 4,641,931
185 Công ty TNHH TM Tổng Hợp Việt Dung Đông Hưng, Quảng Đông, Quảng Trạch, Quảng Bình 8 6 43,189,085 3,463,925
186 Công ty TNHH khai thác chế biến vật liệu Đức Phát Phường Quảng Thọ - TX Ba Đồn - Quảng Bình 2 7 10,335,877 632,324
187 Cty TNHH Đầu tư Linh Việt Nam Thôn Nhân Quang, Nhân Trạch - Bố Trạch - Quảng Bình 5 7 21,921,149 440,609
188 Công ty TNHH Công nghệ Tin Học Hoàng Anh Ba Đồn - TX Ba Đồn - Quảng Bình 2 7 9,998,930 522,566
189 Công ty TNHH DV Vận Tải Đại Thanh Xuân Giang - Văn Thủy - Lệ Thủy - Quảng Bình 1 7 5,964,807 169,427
190 Công ty TNHH tư vấn XD Khang Việt 30 Phan Chu Trinh - Đồng Mỹ - Đồng Hới - Quảng Bình 1 7 7,819,643 404,875
191 Công ty TNHH TMTH Hòa Hiền Ngõ 82 Đường Tôn Đức Thắng - P. Nam Lý - Đồng Hới - Quảng Bình 6 7 41,695,884 1,145,057
192 Cty TNHH XD Trường Phước TK 11 Đồng Phú - Đồng Hới - Quảng Bình 7 7 35,632,774 815,601
193 Công Ty CP Đức Thắng Thôn Cửa Phú - Bảo Ninh - Đồng Hới - Quảng Bình 14 7 102,303,130 21,087,544
194 CN Cty cổ  phần du lịch và truyền thông Màu Xanh Việt 64 Đường Hoàng Diệu Nam Lý - Đồng Hới - Quảng Bình 1 7 6,510,676 837,991
195 Công ty TNHH Thiết Kế & XD Quốc Nam 77 Quang Trung - Phú Hải - Đồng Hới - Quảng Bình 2 7 16,836,730 816,122
196 Cty TNHH tư vấn thiết kế 1-5 01 Hồ Xuân Hương - Đồng Hới - Quảng Bình 1 7 6,922,317 176,421
197 Doanh nghiệp tư nhân xăng dầu xã Cao Quảng Cao Quảng - Tuyên Hóa - Quảng Bình 1 7 5,893,827 153,982
198 Công ty TNHH XD tổng hợp số 7 23 Mai Lượng - Đồng Hới - Quảng Bình 1 7 5,936,080 155,930
199 Công ty TNHH Dịch vụ Thắng Giang TK8 Nam Lý - Đồng Hới - Quảng Bình 1 7 6,672,421 175,275
200 Công Ty TNHH cơ khí Tuấn Nga TDP9 - Đồng Phú - Đồng Hới - Quảng Bình 2 7 15,192,357 399,079
201 Cty TNHH TM Dương Sơn 53 Xuân Diệu TK3 Nam Lý - Đồng Hới - Quảng Bình 8 7 65,394,660 1,971,849
202 Cty TNHH TVXD Trường Sinh Đồng Phú - Đồng Hới - Quảng Bình 8 7 58,998,145 1,595,858
203 Công ty TNHH Xây dựng và thương mại 179 TK2 Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình 1 7 6,526,729 484,105
204 Cty TNHH Sinh Thái Thanh Trạch - Bố Trạch - Quảng Bình 6 7 41,615,952 7,739,725
205 Công ty TNHH in Thanh Phúc Quảng Bình 98 Hữu Nghị - Đồng Hới - Quảng Bình 33 7 182,523,342 38,213,412
206 Cty TNHH Tư vấn và xây dựng Đại An 30 Lê Quý Đôn - Đồng Mỹ - Đồng Hới - Quảng Bình 2 7 14,923,358 7,795,823
207 Công ty TNHH Dịch vụ và thương mại Bảo Long TDP 4, Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình 1 7 7,490,576 488,210
208 Công ty TNHH XD Việt Tiến TK 9 Nam Lý - Đồng Hới - Quảng Bình 25 7 160,265,437 7,014,183
209 Công ty TNHH DV & TM Việt Giang KP5 - Phường Ba Đồn - TX Ba Đồn - Quảng Bình 3 8 24,261,054 5,056,900
210 Công ty TNHH DV tàu biển Bảo Ninh Thôn Hà Trung - Bảo Ninh - Đồng Hới - Quảng Bình 1 8 15,970,312 684,930
211 Công ty TNHH Thái Sơn Đồng Phú - Đồng Hới - Quảng Bình 4 8 31,924,557 1,461,607
212 Công ty TNHH xây dựng Thảo Nguyên 266 Trần Hưng Đạo - Đồng Hới - Quảng Bình 1 8 7,734,279 1,869,319
213 Doanh nghiệp tư nhân Ba - Huế Thôn 6 Lộc Ninh - Đồng Hới - Quảng Bình 2 8 16,023,555 502,811
214 Công ty TNHH Kiến trúc và Xây dựng TVA 12 Nguyễn Chí Diễu - Đức Ninh Đông - Đồng Hới - Quảng Bình 4 8 30,252,511 2,042,434
215 Cty TNHH Hoàng Tấn 27 Trần Hưng Đạo - Đồng Hới - Quảng Bình 2 8 16,334,570 657,079
216 Công ty TNHH Trung tâm giải trí và Thể thao Thế Hệ Mới Đội 6 Quy Hậu,Liên Thủy,Lệ Thủy,Quảng Bình 5 8 52,125,676 2,501,863
217 Cty TNHH TMDV Đất Xanh Thôn Xuân Tiến, Sơn Trạch - Bố Trạch - Quảng Bình 8 8 17,807,992 65,215
218 Công ty TNHH Thương mại vận tải Mạnh Quân Thôn Tú Loan, Quảng Hưng, Quảng Trạch, Quảng Bình 1 8 3,727,662 139,708
219 Công Ty TNHH TV XD Minh Đức 14 Lê Quý Đôn - Đồng Mỹ - Đồng Hới - Quảng Bình 16 8 135,919,982 16,103,217
220 Cty TNHH 1TV Đại Trường Phát 41 Trần Hưng Đạo - Đồng Phú  - Đồng Hới - Quảng Bình 15 8 119,188,765 5,227,243
221 Công ty COSEVCO 1.8 Thọ Lộc - Bố Trạch - Quảng Bình 35 8 258,138,105 41,881,185
222 Công Ty Cổ phần khoáng sản Hoàng Long Thôn Đồng Dương - Bảo Ninh - Đồng Hới - Quảng Bình 32 9 304,930,500 58,093,886
223 Cty TNHH DUNG TIN 244 Trần Hưng Đạo, Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình 16 9 151,930,869 6,060,561
224 Công ty TNHH TM & ĐT Nhất Tín 11A Lê Lợi - Hải Đình - Đồng Hới - Quảng Bình 2 9 18,739,113 795,078
225 Công ty TNHH TM VT Gia Bảo Thôn 9 Lộc Ninh - Đồng Hới - Quảng Bình 1 9 9,322,693 353,797
226 Công ty TNHH Vật Liệu Hoàng Yến 23 Tố Hữu - Đồng Hới - Quảng Bình 1 9 9,614,123 364,859
227 Công ty TNHH Vận Tải An Việt 75 Thành Đồng - Hải Thành - Đồng Hới - Quảng Bình 1 9 10,515,445 399,063
228 Công ty TNHH DVTM Nam Đại Lộc 19 Lý Thánh Tông - Lộc Ninh - Đồng Hới - Quảng Bình 2 9 18,974,676 723,041
229 Công ty TNHH TM&DV Trường Xuân 601 Lý Thường Kiệt - Đồng Hới - Quảng Bình 9 9 82,054,718 3,300,530
230 Công ty TNHH Tân Hưng Thịnh Tầng 2 - Số 29 Phan Đình Phùng - TDP2 - Bắc Lý - Đồng Hới - Quảng Bình 21 9 187,000,849 19,586,478
231 Công ty TNHH TV Xây Dựng thành Gia Số 140 Chu Văn An, p.Ba Đồn, Thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình 9 9 60,325,925 14,624,363
232 Cty TNHH Tư vấn  XD & ĐT AVP 308 Trần Hưng Đạo - Nam Lý - Đồng Hới - Quảng Bình 7 9 67,575,653 3,429,488
233 Công ty CPXD Đại Phúc Quảng Bình Thuận Hóa - Tuyên Hóa - Quảng Bình 12 9 110,039,762 7,057,002
234 Công ty TNHH XDTH Hà Toàn Mai Thủy - Lệ Thủy - Quảng Bình 1 9 6,813,267 7,199
235 Công ty Cổ phần Công nghiệp Đồng Tâm Quảng Bình Khu CN Tây Bắc - Bắc Lý - Đồng Hới - Quảng Bình 62 9 493,679,687 39,629,159
236 Công ty TNHH TM & DV Minh Toàn 03 Hữu Nghị - Đồng Hới - Quảng Bình 6 10 57,033,644 4,367,030
237 Cty CP thương mại và du lịch Vĩnh Hà Bảo Ninh - Đồng Hới - Quảng Bình 24 10 194,702,345 77,282,099
238 Công ty TNHH dịch vụ và Thương mại Thành Chung Phạm Quang Bữu - Bắc Nghĩa - Đồng Hới - Quảng Bình 1 10 16,811,924 734,950
239 Cty TNHH Tân Châu 290 Phan Đình Phùng - Bắc Lý- Đồng Hới - Quảng Bình 6 10 61,046,396 2,864,133
240 Công ty TNHH TM và ĐT Nam Thành 32 Đinh Tiên Hoàng - Đồng Phú- Đồng Hới- Quảng Bình 2 10 21,950,727 1,073,035
241 Công ty TNHH thương mại dịch vụ Phước Bình TDP Dinh - P. Quảng Thuận - TX Ba Đồn - Quảng Bình 2 11 29,913,840 3,041,196
242 Cty TNHH Đông á TK6 Nam Lý - Đồng Hới - Quảng Bình 9 11 82,103,374 4,278,474
243 Công ty TNHH SXTM & DV Kiến An Phát Đội 2 Thạch Bàn - An Thủy - Lệ Thủy - Quảng Bình 1 11 10,521,586 575,236
244 Doanh nghiệp tư nhân Châu Tuấn Thôn Sơn Thủy - Cao Quảng - Tuyên Hóa - Quảng Bình 2 11 17,629,305 907,463
245 Cty CP TV đầu tư và  XD Thành Hưng 65 tôn đức thắng -  Nam Lý - Đồng Hới - Quảng Bình 7 11 67,174,055 5,204,488
246 Công ty TNHH GOLLOG 136 Lý Thường Kiệt - Đồng Phú - Đồng Hới - Quảng Bình 2 11 23,126,483 1,137,841
247 Công ty TNHH DV TM TH Thái Bình TDP9 - Bắc Lý - Đồng Hới - Quảng Bình 2 11 25,757,656 1,394,071
248 CTY TNHH XD & TM Phương Đông Quảng Hưng - quảng trạch -QB 7 11 78,003,183 13,945,976
249 Công ty TNHH Hùng Cường Thôn Tú Loan, Quảng Hưng, Quảng Trạch, Quảng Bình 5 12 45,413,022 3,559,028
250 Công Ty TNHH TM&DV Quang Phát Quảng Liên - Quảng Trạch - Quảng Bình 2 12 32,588,302 2,450,800
251 Công ty TNHH Lưới Việt Hà Bảo Ninh - Đồng Hới - Quảng Bình 3 12 34,952,221 2,760,717
252 Công ty TNHH SX TM&DV Thanh Sơn Thôn Thanh Lương - Xã Quảng Xuân - Quảng Trạch - Quảng Bình 1 12 10,516,489 563,769
253 Công ty TNHH Xây dựng Tổng hợp TVC TK4 TT Quy Đạt - Minh Hóa - Quảng Bình 1 12 10,503,555 574,794
254 Công ty TNHH TM Thịnh Phượng 26 Quang Trung, Hải Đình - Đồng Hới - Quảng Bình 2 12 15,265,231 669,110
255 Công ty TNHHTM & XD Hoàng Hằng Số  52 Hữu Nghị - Tổ dân phố 15 Bắc  Lý - Đồng Hới - Quảng Bình 1 12 12,684,599 690,278
256 Công ty TNHH đầu tư & xây dựng công nghiệp Đại An Tầng 2 Số 57 Quang Trung - Phú Hải - Đồng Hới - Quảng Bình 1 12 12,684,599 690,278
257 Công ty TNHH TM&DV Phi Trường. 190 Trần Hưng Đạo - Đồng Hới - Quảng Bình 1 12 12,685,051 690,730
258 Công ty TNHH Phát triển võ thuật KARATEDO Quảng Bình Ngõ 18 Vũ Trọng Phụng - Bắc Lý - Đồng Hới - Quảng Bình 1 12 12,687,051 692,730
259 Công ty TNHH vận tải du lịch Lê Khang 50A Linh Giang - Hải Thành - Đồng Hới - Quảng Bình 1 12 16,496,490 1,034,910
260 DNTN Hiếu Trung TK5 Đồng Sơn - Đồng Hới - Quảng Bình 2 12 25,350,166 1,370,834
261 Công ty TNHH TMDV Điện Máy Chiến Hương